תקנון מועדון הלקוחות
שקוף

תקנון מועדון הלקוחות

21.9.15
תקנון מועדון לקוחות הרמוניה לבית
1 . מועדון הלקוחות של חברת הרמוניה לבית מנוהל על ידי חברת הרמוניה לבית בע"מ.
2 . חברי המועדון יהיו זכאים להנחות שונות, על מוצרים מעת לעת, בהתאם ובכפוף לשיקול דעת הנהלת הרמוניה לבית
במהלך תקופת חברותם במועדון, כנגד הצגת כרטיס חבר / ת.ז (יתכן שלא כל מגוון המוצרים יזכו להנחה)
3 . חברי מועדון הלקוחות של הרמוניה לבית יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים ייחודיים להם, להשתתף
במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת הרמוניה לבית.
4 . הנהלת הרמוניה לבית תפרסם מידי פעם, בחנויות המשתתפות / באתר החברה / בדף הפייסבוק / באמצעי התקשורת
או בכל אמצעי פרסומי אחר שבחרה בו, את ההטבות הניתנות לחברי מועדון הרמוניה לבית.
5 . חברי מועדון הלקוחות של הרמוניה לבית לא יהיו זכאים להנחה נוספת במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים לחברי
מועדון הלקוחות של הרמוניה לבית, אין כפל הנחות - אלא אם כן צוין אחרת ובמפורש בפרסומי הנהלת מועדון
הלקוחות .
6 . הנהלת מועדון לקוחות הרמוניה לבית תהייה רשאית, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשנות את שיעורי
ההנחות לעיל בכל עת, ומעת לעת, לקבוע את המוצרים עליהם תינתנה ההנחות, ולהוציא מכלל ההנחות מוצרים ו/או
מחלקות ספציפיות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7 . מבצעי ההנחות לחברי המועדון יהיו בתוקף בהתאם לפרסום המתייחס לכל מבצע ותקנון או תנאי המבצע.
8 . הצטרפות כחבר מועדון לקוחות הרמוניה לבית:
א. הצטרפות כחבר מועדון הרמוניה לבית הינה ליחידים בלבד, לשימוש פרטי ולא לבתי עסק, בכפוף לתשלום דמי החבר
השנתיים, כפי שייקבעו על ידי הנהלת מועדון הלקוחות.
ב. מילוי פרק "שדות החובה" בטופס ההרשמה במלואו, לרבות מילוי מס' ת.ז. וחתימתו והחזקת כרטיס חבר מועדון
לקוחות הרמוניה לבית בתוקף.
ג. דמי החבר השנתיים יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת מועדון לקוחות הרמוניה לבית ולפי שיקול דעתה הבלעדי,
ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החידוש הבאה של אותו חבר.
ד. כרטיס החבר אינו משמש ככרטיס אשראי.
ה. הנהלת מועדון הלקוחות של הרמוניה לבית תהא רשאית לסרב/לאשר הצטרפות מועמד, על פי שיקול דעתה הבלעדי
וללא חובת הנמקת סירוב, לרבות הצטרפות של יחידים אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו
רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו, לרבות שיקים שלא כובדו.
ו. כרטיס חבר מועדון הלקוחות הינו אישי ואינו ניתן להעברה, להרמוניה לבית שמורה הזכות לדרוש הזדהות של חבר
מועדון הלקוחות ע"י תעודה מזהה.
ז. החברות במועדון הרמוניה לבית תהא תקפה למשך שנים עשר  (12) חודשים מיום ההצטרפות .
ח. בתום תקופת החברות, ניתן יהיה לחדשה לתקופה נוספת של שנים עשר (12) חודשים בכפוף לתשלום דמי החבר
העדכניים, בכפוף לסעיף ה' לתקנון.
ט. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר מועדון הרמוניה לבית לפנות להנהלת הרמוניה לבית , על
מנת לקבל כרטיס חבר חלופי, הנהלת מועדון לקוחות של הרמוניה לבית שומרת על זכותה לגבות מחבר המועדון
עמלת הנפקת כרטיס חבר חדש. בהתאם לעלות שתקבע על ידה מעת לעת. במקרה של אובדן, גניבה או פגם
בכרטיס.
9 . כל חבר מועדון הרמוניה לבית ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, ששמו ופרטיו כפי שנמסרו על ידו וכן כל
מידע שיצטבר בחנויות המשתתפות ו/או במועדון הרמוניה לבית בקשר עם רכישותיו במסגרת חברותו במועדון
הלקוחות ו/או בחנויות המשתתפות כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע כאמור יועברו להנהלת הרמוניה
לבית אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע הרשום על פי חוק.
10 . המידע השמור ישמש את מועדון הלקוחות ואת הרמוניה לבית בכלל פעולותיהם כולל פעולות עם גופים אחרים
ומכירות החנויות המשתתפות באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע
כאמור ייחשב לקניינה של הנהלת הרמוניה לבית, אשר תוכל לעשות בו שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר מועדון הלקוחות
של הרמוניה לבית מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור. ככל שחבר המועדון יתנגד
לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור יהא עליו להודיע בכתב להנהלת הרמוניה לבית בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף
21 .א/ב. ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש ממועדון הלקוחות של הרמוניה לבית. מבלי
לגרוע מן האמור לעיל, אין ולא תהא לחבר מועדון הלקוחות כל זכות שימוש בנתונים שיהיו מעת לעת ברשות הרמוניה
לבית לרבות נתונים בקשר לחברי המועדון, למעט הנתונים המתייחסים אליו.
11 . בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הנהלת הרמוניה לבית תעשה מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים
מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה ו/או הסכמים אחרים תמסור לאותם גופים מפעם לפעם את
פרטי חברי מועדון הרמוניה לבית ונתונים לגביהם, כדי שאותם גופים יציעו לחברי מועדון הלקוחות של הרמוניה לבית
הצעות שונות בתחומים שונים ומגוונים, בכפוף להוראות כל דין. היה וחבר מועדון הרמוניה לבית יתנגד לשימוש
בפרטים ובנתונים במקרים כאמור - יהא עליו להודיע בכתב להנהלת הרמוניה לבית - בהתאם לפרטים המופיעים
בסעיף 21 .א/ב. ובמקרה זה ימחק שמו המידע מהרשימה אשר תועבר לאותם גופים מסחריים.
12 . הנהלת מועדון לקוחות הרמוניה לבית שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברותם של חברי המועדון אשר נתפסו
בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב בחנות, וכן לבטל חברותם של חברי המועדון שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן
לא נפרעו )לרבות שיקים שלא כובדו(, - במקרה זה לא יינתן החזר כספי בגין עלות כרטיס מועדון הלקוחות.
13 . באחריות כל חבר מועדון הלקוחות של הרמוניה לבית לעדכן את הנהלת הרמוניה לבית בכתב בכל מקרה של שינוי
כתובת או עדכון פרטים רלוונטי אחר, בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 21 .א/ב.
14 . כללי:
א. השימוש בכרטיס חבר מועדון הרמוניה לבית, על כל סוגיו המפורטים בתקנון זה, לא יעניק לחבר המועדון כל הטבות
אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה.
ב. חבר מועדון, בקבלת הנחת המועדון, יוכל לשלם באמצעי התשלום הבאים בלבד: כרטיסי אשראי, שיק, (כפוף לנוהלי
קבלת שיקים), שובר זיכוי הרמוניה לבית ובמזומן.
ג. חבר מועדון אשר יבקש לשלם בתווי קניה )לדוגמא: רב תו, תווי ישראכרט, תווי ויזה, תו הזהב וכו'( לא יוכל ליהנות
ממבצעי ומחירי המועדון, ובמקרה של תשלום בתווי קניה כאמור לעיל יחויב הלקוח במחירי צרכן רגילים )ולא במחיר
מועדון(
ד. הנהלת הרמוניה לבית שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם, את הוראות התקנון, על כל סעיפיו לרבות אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מחיר כרטיס המועדון, זכאות להצטרף למועדון הרמוניה לבית , תקופת החברות,
ההטבות להן זכאים החברים, החנויות המשתתפות וכיו"ב, הכל כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
ה. תקנון זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון הלקוחות של הרמוניה לבית.
לקוח המצטרף למועדון הלקוחות של הרמוניה לבית מקבל בכך על עצמו גם את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו.
כל חבר מועדון הלקוחות של הרמוניה לבית יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה.
15 . דרכי פרסום של מועדון הלקוחות של הרמוניה לבית : הודעות הרמוניה לבית בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון
הלקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת מועדון הלקוחות, לבצעם,
בתקנון ו/או ברשימת החנויות המשתתפות ו/או בהנחות ו/או במחיר כרטיס החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות
החבר ו/או לפעילות מועדון הלקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י הרמוניה לבית באופן ובדרך כפי שהנהלת
הרמוניה לבית תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות המשתתפות ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או
באמצעות דיוור ישיר הכל לפי בחירת הנהלת הרמוניה לבית.
16 . באחריות חבר מועדון שאינו מעוניין לקבל חומר פרסומי לתיבת הדוא"ל, מכתבים /קטלוגים לביתו, הודעות לנייד, לציין
זאת במופרש בטופס ההצטרפות של מועדון הלקוחות או למסור הודעה בכתב לשרות הלקוחות של הרמוניה לבית.
17 . אם וככל שתהיה לחבר מועדון הלקוחות של הרמוניה לבית עילת תביעה כנגד הרמוניה לבית, אזי בכל מקרה חבר
המועדון לא יהא זכאי לקבל כנגד המועדון צווים שאינם כספיים, ובכללם צווי עשה/מניעה ו/או אחרים, בין זמניים ובין
קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד.
18 . לא יינתנו הטבות לחברי מועדון הלקוחות ללא הצגת כרטיס מועדון בתוקף.
19 . מבלי לגרוע מן האמור, חבר המועדון אשר לא יציג כרטיס חבר בתוקף אך יציג תעודה מזהה שניתן יהיה על פיה
לזהותו כחבר מועדון הרמוניה לבית – יהא זכאי להטבות כמחזיק כרטיס בתוקף.
20 . קבלת זיכויים ואפשרות החזרת מוצרים על ידי חברי מועדון הלקוחות תהיה כפופה לכללי הרמוניה לבית ובכפוף
לתקנות ביטול עסקה ויותנה בהצגת הוכחת קניה / חשבונית וכרטיס מועדון הלקוחות, כקבוע בנוהל החזרת מוצרים.
הזיכוי יינתן לפי המחיר נטו )לאחר הנחת המועדון ששולם על ידי חבר מועדון הרמוניה לבית בפועל במועד הרכישה(
21 . סיום פעילות מועדון לקוחות הרמוניה לבית
א. הנהלת הרמוניה לבית תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון באופן מידי וללא הודעה
מראש.
ב. במידה ויוחלט על הפסקת פעילות מועדון הלקוחות של הרמוניה לבית כאמור לעיל, לא יתקבלו חברים חדשים
למועדון ויוחזרו לחברי המועדון הקיימים החלק היחסי מדמי החבר ששילמו, באופן יחסי לתקופת חברותם שלא
נוצלה כאמור. ההחזר הכספי יבוצע תוך שישים (60) יום מיום סיום הפעלת המועדון בדרך ובנוהל שתקבע הנהלת
הרמוניה לבית. )באחריות חבר המועדון לפנות אל הסניף שבו נרשם ולהציג את פרטי הבקשה, כולל את
החשבונית מיום הרישום והשבת כרטיס המועדון(
22 . שירות לקוחות של הרמוניה לבית
א. לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי שירות הלקוחות של הרמוניה לבית בימים א' - ה' בין השעות 8:00-16:00
במספר טלפון: 09-7941178 או פקס 03-7622592 או אימייל hl.club@hr-l.co.il או מסרונים 050-4800147
ב. כתובת הנהלת הרמוניה לבית למשלוח דואר הינה: ת.ד. 8796 אזה"ת פולג נתניה מיקוד 4250407 .
אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון ומאחלים לך חווית קנייה מהנה .
חזרה לעמוד קודם